5 thoughts on “Full phase of Magfali oil worth and Magfali shopping for

  1. આ સરકાર ઉધોગ પતી ની છે ખેડૂતો માટે કોઈફાયદો નથી અત્યારે સામાન્ય કામમાં પણ કાગળીયા કરવામાં ફીણ આવી જાય છે જય કીસાન.

  2. આશરકાર માનશીક તારાશે આપેશે કાગણોમાથી નવરાથાવાનેથ દેવાની ગોટાણેશણાવે દીધા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *