දැන් වහනයක් ගන්නවද නැත්තම් පස්සේ ගන්නවද -Dont purchase Vehicles from Ikman lk now

දැන් වහනයක් ගන්නවද නැත්තම් පස්සේ ගන්නවද -Dont purchase Vehicles from Ikman lk nowikman #dont #purchase #automobiles #now For Donations – (PayPal,debit playing cards) . That is solely for rural space college students who haven’t got IT infrastructure …

3 thoughts on “දැන් වහනයක් ගන්නවද නැත්තම් පස්සේ ගන්නවද -Dont purchase Vehicles from Ikman lk now

  1. ගොඩක් වටින වැඩසටහනක් මෙක.
    නියමයි දිගටම කරන් යන්න .
    බුදු සරණයි 🙏 ජයවේව .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *